คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ของคณะครุศาสตร์ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของคณะครุศาสตร์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จำนวน 210 คน ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพครู และเพื่อให้แนวทางแก่นักศึกษาในการปฏิบัติตนในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพครู

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมและแนวทางในการปฏิบัติตนในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพครู โดย ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ