มรท. ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของ มรภ.สวนสุนันทา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ, ระบบคลังหน่วยกิต, ระบบฐานข้อมูลเพื่อรับการประเมิน THE Impact Ranking (SDGs) หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ และการเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ

กิจกรรมอื่นๆ