คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับโรงเรียนบรรจงรัตน์ จัดกิจกรรมค่าย SMEP โรงเรียนบรรจงรัตน์

ระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2566 ณ หอประชุม 1, อาคารคหกรมศาสตร์ และศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ โรงเรียนบรรจงรัตน์ จัดกิจกรรมค่าย SMEP โรงเรียนบรรจงรัตน์ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4 และ 5 ของโรงเรียนบรรจงรัตน์ที่เข้าร่วมการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ