กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 90 ปี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษา ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะของการเป็นวิศวกรสังคม และเพื่อให้นักศึกษานำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ทีมวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 15 และ 16 มีนาคม 2566 ในรูปแบบการบรรยายและการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มย่อย

กิจกรรมอื่นๆ