มรท. จัดอบรมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยเน้นที่การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงาน และเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณจงกลณี กมลวิเศษกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี และ คุณนันทวัณณ์ หอมทรัพย์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ