คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566  ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคต และเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และประสบการณ์และแนวทางในการหางาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนงค์ มีศิริ จัดหางานจังหวัดลพบุรี และคุณอมรรัตน์ ทองเณร นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ