คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมโครงการจัดการความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการขอตำแหน่งและผลงานวิชาการ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้อง 24/201 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการขอตำแหน่งและผลงานวิชาการ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าร่วมการอบรมได้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และเพื่อให้คณาจารย์สามารถวางแผนการขอตำแหน่งทางวิชาการควบคู่กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล และ ผศ.ดร.สราวุฒิ แนบเนียร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ