การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 3/66

รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2561

โอกาสนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ให้แก่คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ร่วมรับฟัง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ