การประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

โดยมีวาระที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ได้แก่ การแนะนำอาจารย์ใหม่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / การแจ้งเรื่องการขอลาออกของบุคลากรสายสนับสนุน / การแจ้งเรื่องการดำเนินการระหว่างปิดภาคการศึกษาที่ 2/2565 และการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 / การแจ้งผลการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรมอื่นๆ