การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 3/66

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต / การพิจารณาทบทวนประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 / การพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) / การพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมอื่นๆ