มรท. จัดโครงการส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดเพื่อสร้างรายได้และการสัมมนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ คุณเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดเพื่อสร้างรายได้และการสัมมนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการในการยกระดับผลิตภัณฑ์ และเผยแพร่ความรู้ในการจัดทำผลิตภัณฑ์ให้กับประชาชนที่สนใจ รวมทั้งแนะนำแนวทางการขยายช่องทางการตลาดให้มากขึ้น
โอกาสนี้ คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดด้วย

สำหรับงานในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน คือระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2566 ในรูปแบบการเสวนา การสัมมนา การจัดจำหน่ายสินค้า และการไลฟ์สดแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดเป็นพิธีมอบเกียรติแก่อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบล และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมในการโครงการฯ / การเสวนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน "การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืน" และรับฟังประเด็นความต้องการของผู้ประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น, คุณปฏิญญา เล็กรุ่งเรืองกิจ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี, คุณณัฐหทัย ปักกาเต เภสัชกรปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี, คุณพนัชกร วงศ์ชมภู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการเสวนา มี อ.สนธยา สุขอิ่ม ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อ.จิระ ประสพธรรม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการเสวนา

วันที่ 18 มีนาคม 2566 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.หนองม่วง จ.ลพบุรี โครงการพัฒนากระเป๋าสานจากเชือกมัดฟางเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ชุมชน โดย ผศ.ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ และ คุณชนาภรณ์ ภู่ศรีพงษ์ ผู้ประกอบการ / การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.ชอนสมบูรณ์ จ.ลพบุรี โครงการเพิ่มคุณภาพและศักยภาพการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มพรมเช็ดเท้า โดย ผศ.ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ และ คุณอมรรัตน์ ชูชีพ ผู้ประกอบการ

วันที่ 19 มีนาคม 2566 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.ไม้ดัด จ.สิงห์บุรี โครงการผลิตถ่านอัดแท่งจากกากชานอ้อย และโครงการหน่อไม้แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดย อ.กิตติวัลย์ ทองอร่าม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ และ คุณสำรวย แก้วเกิด ผู้ประกอบการ / การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.มหาสอน จ.ลพบุรี โครงการไข่เค็มดินสองพองใบเตย โดย อ.พิจิตรา เอี่ยมสมัย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคุณอิงณภัสร์ วงษ์สิทธิชัย ผู้ประกอบการ

วันที่ 20 มีนาคม 2566 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.หนองย่างเสือ จ.สระบุรี โครงการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดย อ.ดวงทิพย์ รับพรดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คุณสิริรักษ์ ด้วงพรหม ผู้ประกอบการ

และในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เป็นกิจกรรมช้อป ชิมแชร์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

นอกจากนี้ในช่วงเวลา 16.00 - 18.00 น. ของทุกวัน ยังมีกิจกรรม Live เปิด Shop การแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนผ่านทางช่อทางออนไลน์ โดย คุณภูมาดา ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กิจกรรมอื่นๆ