การประชุมคณะทำงานทบทวนวิเคราะห์โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังบุคลากร สังกัด มรท.ฯ ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนวิเคราะห์โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2569 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน และการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2569

กิจกรรมอื่นๆ