การประชุม คกก.ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/66

รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้อง 24/204 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนความต้องการรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมอื่นๆ