มรท. จัดโครงการพัฒนา Thailand Community Big Data (TCD) และการวิเคราะห์ข้อมูล

ระหว่างวันที่ 21 และ 22 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเคนซิงตั้น อิงลิช การ์เด้น จ.นครราชสีมา ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนา Thailand Community Big Data (TCD) และการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และคณาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน ได้ร่วมกันในการปรับปรุงฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเพิ่มเติมฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) หรือชุดฐานข้อมูลของชุมชนขนาดใหญ่ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการรายตำบล ตลอดจนเพื่อจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายตำบล และเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ของจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดชัยนาท

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดโครงการ ประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มการจัดทำรายงานและสังเคราะห์ผลการแบ่งกลุ่มตามจังหวัด และการนำเสนอผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์

กิจกรรมอื่นๆ