การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/66

อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ แยกประเภทตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณาให้ความเห็นชอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา / การพิจารณาเปลี่ยนแปลงหัวหน้าสาขาวิชาเคมี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี / การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ขาดสอบ (M) ร (I) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน

กิจกรรมอื่นๆ