มรท. ร่วมงานรอมฎอนสัมพันธ์ฯ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมงานรอมฎอนสัมพันธ์ สานสายใย ไทยมุสลิม ประจำปี พ.ศ.2566 จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาหรือกิจการของศาสนาที่เป็นประโยชน์ของชุมชน และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เกิดความสมานฉันท์ และเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และศาสนิกชนมุสลิม จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ