สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บฐานข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารบรรณราชนครินทร์) รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บฐานข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบจัดเก็บฐานข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ และเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ทำการบันทึกข้อมูลทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมคณะทำงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ