มรท. ร่วมการประชุมการดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอปฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับผู้แทนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 56 หน่วยงาน ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอปของที่ปรึกษาโครงการ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

กิจกรรมอื่นๆ