การประชุม คกก.ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มรท. ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเตรียมความพร้อมและการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ ประจำปีการศึกษา 2565 ในเรื่องแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, เรื่องคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, เรื่องแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเรื่องอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

กิจกรรมอื่นๆ