พิธีลงนาม MOA ระหว่าง มรท. กับ Universitas Sebelas Maret ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณบดี, ผู้แทนคณะ, รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Mardiayana คณบดีคณะฝึกอบรมครูและการศึกษา และคณะ จาก Universitas Sebelas Maret ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ Universitas Sebelas Maret โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามความร่วมมือเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน รวมถึงนักศึกษาโครงการ SEA Teacher หรือ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูและอาจารย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนักศึกษาจากโครงการ SEA-TVET หรือ โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือโดยการอำนวยความสะดวกให้บรรลุเป้าหมายด้านการเรียนการสอนและทุนการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

1. การแลกเปลี่ยนภายใต้ข้อตกลงนี้มีให้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตที่กำลังศึกษา 

2. การแลกเปลี่ยนให้เป็นไปตามพันธกิจ ระเบียบวิชาการ และนโยบายของแต่ละสถาบัน ดังนั้น นักศึกษาที่เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการรับสมัคร มาตรฐานการเรียน และนโยบายอื่น ๆ ของสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาสังกัด และสถาบันที่รับ

3. นักศึกษาแลกเปลี่ยนแต่ละคนจะได้รับสิทธิทางวิชาการและสิทธิพิเศษเดียวกัน กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ

4. นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี และนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาในสถาบันที่นักศึกษาสังกัด

5. การแลกเปลี่ยนประเภทอื่น ๆ จะอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 หรือภาคฤดูร้อน / กลางปีของปีการศึกษาของ Universitas Sebelas Maret และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6. นักศึกษาอย่างน้อยหนึ่งคนจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสูงสุดในแต่ละปีจะต้องได้รับการแก้ไขตามข้อตกลงร่วมกัน เพื่อรักษาการแลกเปลี่ยนที่สมดุลเท่ากันทุกปีระหว่าง Universitas Sebelas Maret และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

7. คู่สัญญาจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาตรการทางองค์กร กายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่อาจล่วงรู้หรือครอบครองโดยเหตุผลของบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ และพนักงาน ตัวแทน ผู้แทน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการภายใต้อำนาจของตน จะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดเสมอ 

8. ภาษาอังกฤษจะเป็นสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุมัติ ยกเว้นหลักสูตรภาษา 

9. นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในสถาบันที่นักศึกษาสังกัด

10. มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะจัดเตรียมใบรับรองและใบรับรองผลการเรียนให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนแต่ละคนก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางกลับสถาบันบ้านเกิดของตน 

11. นักศึกษาที่เข้าร่วมแต่ละคนจะต้องจ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าประกัน เว้นแต่จะมีความช่วยเหลือทางการเงินในสถาบัน หรือประเทศบ้านเกิดของตน นักศึกษาจะต้องไม่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด เว้นแต่จะมีการยื่นประกันทางการแพทย์ อุบัติเหตุ และประกันชีวิตที่มีผลบังคับใช้ในประเทศเจ้าบ้านในช่วงที่มีการแลกเปลี่ยนไปยังนายทะเบียนของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด สำหรับโครงการ SEA-Teacher / SEA-TVET มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะจัดหาที่พักให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วม 

12. มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะให้ความช่วยเหลือในการหาที่พักให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

13. เอกสารการสมัคร นักศึกษาที่เข้าร่วมแต่ละคนจะต้องส่งสิ่งต่อไปนี้ไปที่ มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด : ก. แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกถูกต้องครบถ้วน / ข. จดหมายรับรองจากอาจารย์ผู้ควบคุมจากนักศึกษา ค. รายงานการตรวจสุขภาพ / ง. เอกสารสำหรับข้อกำหนดการเข้าเมือง 

14. กรณีนักศึกษาประพฤติตัวไม่เหมาะสม ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพรายงานรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังมหาวิทยาลัยต้นสังกัดทันที ในกรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่ข่ายหรือรัฐบาลจะไม่มีอำนาจในการตัดสินบังคับใช้การลงโทษทางวินัยกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ยกเว้นการกระทำที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นการขัดต่อมารยาทที่ดีและการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือขัดต่อการเคารพต่อชีวิตและทรัพย์สิน และสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ มหาวิทยาลัยในประเทศจะถอนตัวนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่พบว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสมและ/หรือฝ่าฝืนมาตรฐาน กฎระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัดโดยสมัครใจ

15. ในกรณีที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนมีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน นักเรียนจะต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง Office of International Linkages ทันทีเพื่อทราบรายละเอียดของกรณีเพื่อดำเนินการอย่างเหมาะสม 

16. การสอบถามและข้อกังวลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้จะถูกส่งไปที่ : ก. Murni Ramli, S.P., M.Si., Ed.D., Head of International Office Affairs, the Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Sebelas Maret อีเมล: mramlim@staff.uns.ac.id / ข. ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อีเมล์: espeando@hotmail.co.th 

17. ข้อตกลงนี้จะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากทั้งสองฝ่ายและจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาห้าปีแรก หลังจากนั้นจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติหลังจากสิ้นสุดข้อตกลง อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งอาจบอกเลิกข้อตกลงเมื่อสิ้นปีที่กำหนดโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าหกเดือน การยุติข้อตกลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่เข้าร่วมจากการแลกเปลี่ยนสถาบันใดสถาบันหนึ่ง ดังนั้นพวกเขาอาจเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ตกลงไว้ในการเข้าร่วม

กิจกรรมอื่นๆ