มรท. จัดอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ซึ่งจัดโดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ผู้สอนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน ได้มีความรู้ มีทักษะในการสอนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และเพื่อสร้างแผนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คุ้มสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และทีมวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 23 และ 24 มีนาคม 2566 โดยในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เป็นการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มย่อยเรื่องทักษะ Soft Skills ด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคม

ส่วนในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เป็นการเสวนาเกี่ยวกับความเป็นมาและการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานวัตกรท้องถิ่น / การอบรมหัวข้อ Coaching Mindset สำหรับคณาจารย์ผู้สอนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น / การเสวนาเกี่ยวกับการออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น และการเสวนาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลรายวิชานวัตกรท้องถิ่น

กิจกรรมอื่นๆ