การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาด้านลักษณะบุคคลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรการการใช้ห้องประชุม จัดการประชุม อบรม สัมมนา และจัดนิทรรศการ / การพิจารณาคำของบประมาณเงินรายได้จากการรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 / การพิจารณาการขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารและสถานที่ของหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช / การพิจารณาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการฉบับปรับปรุง / การพิจารณายกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ และการเบิกจ่ายเงิน ของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

กิจกรรมอื่นๆ