การประชุม คกก.ดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA 2023 ครั้งที่ 2/66

อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2566 (ITA 2023) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาตัวชี้วัด OIT หรือแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยจำแนกตามรายตัวชี้วัด เพื่อนำเข้าสู่ระบบเวปไซต์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินช่วงเดือนพฤษภาคม 2566

กิจกรรมอื่นๆ