การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/66

อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่แจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ การแจ้งเรื่องการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารหลักสูตร การจัดทำยุทธศาสตร์ให้ได้เข็มมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ชาติ / การแจ้งเรื่องการจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย พิธีทำบุญและทอดผ้าป่าข้าวสารอาหารแห้ง / การแจ้งเรื่องการจัดโครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย / การแจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมวาดภาพพระบฏห่มองค์ปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ / การแจ้งเรื่อง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.ลพบุรี / การแจ้งเรื่อง สำนักศิลปะและวัฒนธรรมในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ได้รับโล่การเข้าร่วมโครงการนำร่องการดำเนินงานการประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ การประกาศย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัด / การแจ้งเรื่อง การจัดเสวนาวิชาการเล่าเรื่องผ่านเหรียญสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช / การแจ้งเรื่องการจัดแสดงเวทีกลางในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช / การแจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช / การแจ้งเรื่อง สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมในงานวันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023 / การรายงานการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การสรุปแผนการจัดกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การนำเสนอวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 และ เดือนมกราคม - มีนาคม 2566

กิจกรรมอื่นๆ