มรท. เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะอนุกรรมการประเมิน และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมิน และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ในการประเมินคัดเลือก และสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นเจ้าภาพในการจัดการประเมิน สำหรับการประเมินในครั้งนี้มีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการ โดยมีคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคกลาง และ ผู้แทนจากคณะกรรมการดำเนินงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มี คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทำหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการ และมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขาคณะอนุกรรมการ ในการประเมินคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง

สำหรับการประเมินครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2566 โดยในวันที่ 27 มีนาคม 2566 เป็นการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาปกติ จากสถานศึกษาขนาดกลาง จำนวน 13 คน 

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เป็นการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาปกติ จากสถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 5 คน และจากสถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 5 คน

ส่วนในวันที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาพิการ จำนวน 2 คน

กิจกรรมอื่นๆ