การประชุม คกก.ชมรมเพชรเทพสตรี ครั้งที่ 2/66

ผศ.จินตนา เวชมี ประธานคณะกรรมการชมรมเพชรเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมเพชรเทพสตรี ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมวิสุทธสุนทร ชั้น 2 อาคารลวะศรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแนวคิดการทำงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย / การพิจารณาการระดมความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมของชมรมเพชรเทพสตรี

โอกาสนี้ก่อนเริ่มวาระการประชุมได้มีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในคณะกรรมการชมรมเพชรเทพสตรีเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ