สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพที่ 2 สำหรับนักศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่ 2 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมการอบรมได้มีความสามารถในการออกแบบการจัดสถานที่จัดงานพิธีการ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความสามารถในออกแบบการขายสินค้าออนไลน์ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถทำเบเกอรี่และขนมไทย และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ยุทธนา ชัยเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ธานินทร์ อินทรวิเชียร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณพรชัย สีลารัตน์ นักวิชาการอิสระ และ คุณอำพล พุ่มไพจิตร นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2566 และ 1 เมษายน 2566 โดยในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เป็นการอบรมออกแบบการขายสินค้าออนไลน์ การถ่ายภาพสินค้า และการ Live ขายของ / วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นการอบรมการจัดดอกไม้ การจับจีบผ้าและการตกแต่งสถานที่จัดงานพิธีการ และในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นการอบรมการทำเบเกอรี่และขนมไทย ได้แก่ บลูเบอรี่ชีสพาย และลูกชุบ

กิจกรรมอื่นๆ