พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรท. กับ Universitas Bandar Lampung ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ Universitas Bandar Lampung ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ในด้านการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากร, การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของแต่ละสถาบันในเรื่องของการเรียนและการวิจัย, การจัดกิจกรรมและการส่งเสริมงานวิจัยและสิ่งตีพิมพ์, การจัดประชุมสัมมนาหลักสูตรระยะสั้นและการประชุมเกี่ยวกับการวิจัย, การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษา การพัฒนาและวิจัยนวัตกรรม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมของ 2 มหาวิทยาลัย และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่ได้มีการตกลงร่วมกัน โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2566 - 30 มีนาคม 2571

กิจกรรมอื่นๆ