คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุม คกก.วิชาการ ครั้งที่ 3/66

ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ / การพิจารณาแก้ผลการเรียน ขาดสอบ (X) และ ร. (I) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาผู้สอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565 / การพิจารณาสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 / การพิจารณาคำร้องเลื่อนสอบ - ขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565

กิจกรรมอื่นๆ