การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 2/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2563 และเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ.2563 / การพิจารณาการขอความอนุเคราะห์ดำเนินการซ่อมเครื่องปรับอากาศ

กิจกรรมอื่นๆ