ผู้บริหาร มรท. ร่วมการประชุมแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2ฯ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบหมายให้ ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา, ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ และ ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ฉบับที่ 2 ซึ่งจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประกาศทั้ง 2 ฉบับ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดทำรายงานการเปิดเผยการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระและหลักความเสมอภาค

กิจกรรมอื่นๆ