การประชุม คกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มรท. ครั้งที่ 1/66

รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ประธานคณะกรรมการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการรับรองโครงการวิจัยที่อาจได้รับการพิจารณาแบบยกเว้น (Exemption Review) / การพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในการพิจารณาโครงการวิจัยฯ 

กิจกรรมอื่นๆ