สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นครูปฐมวัยในอนาคต และเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ครูปฐมวัยมืออาชีพ โดย คุณพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี / การบรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าที่ของครูปฐมวัยในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย คุณณัฏฐณิชา อนุจร ครูโรงเรียนบ้านปรางค์ จ.น่าน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ