มรท. จัดอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์กับพันธกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์กับพันธกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมได้มีความเข้ารู้ความใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพกับการบูรณาการงานบริการวิชาการเชิงพื้นที่ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและนำไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ     และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัยและการบริการทางวิชาการไปสู่การเขียนตำราหนังสือ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจ และ ศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ จากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 3 และ 5 เมษายน 2566 โดยในวันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นการอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์กับพันธกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่นในหัวข้อ การพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์กับพันธกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่น : ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย รศ.ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี

และในวันที่ 5 เมษายน 2566 เป็นการอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์กับพันธกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่นในหัวข้อ การบูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัยและการบริการทางวิชาการสู่การพัฒนาตำราหนังสือ โดย ศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ

กิจกรรมอื่นๆ