รร.สาธิต มรท. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาแก่นักเรียนสาธิต ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 398 คน พร้อมกันนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นตลอดหลักสูตร จำนวน 10 คน นักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่ได้คะแนนเต็ม จำนวน 6 คน และคะแนนสูงสุดระดับโรงเรียนในแต่ละรายวิชา จำนวน 11 คน

กิจกรรมอื่นๆ