สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับ ศูนย์ภาษา จัดอบรมโครงการส่งเสริมคณาจารย์และนักวิจัยเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมคณาจารย์และนักวิจัยเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยสามารถเตรียมบทความวิจัยต้นฉบับที่มีศักยภาพในการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มี Impact Factor หรือค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของบทความในวารสารที่ได้รับการอ้างอิง หรืออยู่ในฐานข้อมูล Scopus ได้ ตลอดจนเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มี Impact Factor หรืออยู่ในฐานข้อมูล Scopus ให้มากขึ้น และเพื่อสนับสนุนคณาจารย์และนักวิจัยให้เกิดความมั่นใจในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับคณาจารย์ นักวิจัย หน่วยงาน และความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 4 - 6 เมษายน 2566 ในรูปแบบของการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการ โดยในวันที่ 4 เมษายน 2566 เป็นการบรรยายในหัวข้อ การเขียนบทความวิจัยอย่างไรให้โดนใจบรรณาธิการ และ การบรรยายหัวข้อ บทความวิจัยของเราเหมาะกับวารสารไหนบ้าง โดย รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที / การบรรยายหัวข้อ เขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษอย่างไรให้วารสารตอบรับงาน และการบรรยายหัวข้อ วิจัย ปัง หรือ พัง โดย รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล

ส่วนในวันที่ 5 และ 6 เมษายน 2566 เป็นการฝึกปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

กิจกรรมอื่นๆ