วจก. ประชุมอาจารย์และบุคลากร ปิดภาคการศึกษาที่ 2/65

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ปิดภาคการศึกษาที่ 2/2565 สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการได้รับทราบแนวทางการในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อเป็นการชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ได้แก่ การแนะนำรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี / การแนะนำอาจารย์ใหม่ / การแสดงความยินดีแก่บุคลากร / การแจ้งเรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 / การแจ้งเรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 / การแจ้งเรื่องการจัดตั้งสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย / การแจ้งเรื่องโครงการการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์กับพันธกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่น / การจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ / การแจ้งเรื่องปฏิทินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น / การแจ้งเรื่องการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ / การแจ้งเรื่องงานทำบุญกลางบ้าน สงกรานต์เทพสตรี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2566 / การแจ้งเรื่องปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จากนั้นตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เป็นกิจกรรมการจัดการความรู้ในหัวข้อ สรรสาระการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา / การจัดการความรู้ในหัวข้อ การถอดประสบการณ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย รศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ และ ผศ.ดร.สุนทรีย์ วิพัฒครุฑ / การจัดการความรู้ในหัวข้อ ประสิทธิผลและแนวทางการศึกษา CWIE หรือหลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ โดย อ.เพ็ญนภา จุมพลพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวัง

กิจกรรมอื่นๆ