การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 4/66

คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ / การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร / การพิจารณารายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 / การพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการรับนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการเช่าพื้นที่ เช่าอุปกรณ์ และเช่ายานพาหนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในเวลาประมาณ 15.00 น. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กิจกรรมอื่นๆ