การประชุม คกก.ดำเนินงานสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการปรับขึ้นอัตราค่าจัดเก็บไฟฟ้าร้านค้าภายในห้องอาหารยูงทอง ซุ้มจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านถ่ายเอกสารภายในมหาวิทยาลัย อาคารที่พักอาศัย A1, B1 และหอพักนักศึกษาหญิง F1 / การพิจารณาการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าซุ้มจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และร้านถ่ายเอกสารภายในมหาวิทยาลัย ให้มีขนาดและยี่ห้อเดียวกันเพื่อความเป็นมาตรฐานในการอ่านหน่วยมิเตอร์ / การพิจารณาการจัดเก็บอัตราค่าเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยช่วงปิดภาคการศึกษา / การพิจารณาการปรับขึ้นราคาค่าเช่าห้องพักศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานี / การพิจารณาการชำระอัตราค่าเช่าห้องพักและค่าสาธารณูปโภค อาคารหอพักนักศึกษาหญิง F1 / การพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ร้านค้าภายในห้องอาหารยูงทอง / การพิจารณาการเปิดซุ้มจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องอาหารยูงทอง และภายในมหาวิทยาลัย / การพิจารณาการปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องอาหารยูงทอง และภายในศูนย์หนังสือ TRU บุ๊ค เซ็นเตอร์

กิจกรรมอื่นๆ