การประชุมผู้เช่าพื้นที่ภายใน มรท. ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องอาหารยูงทอง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีผู้เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่แจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ การแจ้งเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาเช่า / การแจ้งเรื่องการขึ้นอัตราค่าไฟฟ้า / การแจ้งเรื่องการใช้ไฟฟ้านอกเขตพื้นที่เช่า / การแจ้งเรื่องการปรับปรุงการใช้พื้นที่ห้องอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี / การแจ้งเรื่องการรักษาความสะอาด / การแจ้งเรื่องอัตราค่าเช่าพื้นที่ช่วงปิดภาคการศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ