สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจัดอบรมพัฒนาทักษะการสืบค้นและการเขียนรายงานการวิจัยฯ

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 ณ ห้อง 4/402 ชั้น 4 อาคารคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสืบค้นและการเขียนรายงานการวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมีความรู้และความสามารถในการสืบค้นและการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์การเขียนรายงานการวิจัยและมีแนวทางเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับชาติ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สุพรรณษา น้อยนคร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ