การประชุมชี้แจงแนวทางการปรับแก้แผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ

ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ กรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับแก้แผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่แจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ การแจ้งแนวทางการปรับแก้แผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ / การแจ้งวันกำหนดส่งแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะที่ปรับแก้ไขแล้วภายในวันที่ 25 เมษายน 2566

กิจกรรมอื่นๆ