สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จัดอบรมแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับครูศิลปะ นวการลากและระบาย

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 ณ หอประชุม 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับครูศิลปะ "นวการลากและระบาย" สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาศิลปะในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจและได้รับการเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะทางด้านศิลปะ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ศ. พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์, รศ.เลิศ อานันทนะ ข้าราชการบำนาญ และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเด็กและเยาวชน, อ.ดร.พิบูลย์ มังกร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, อ.มณเฑียร เรียบเรียง จากโรงเรียนดอนคาวิทยา จ.สุพรรณบุรี, อ.สมชาย แสงอิ่ม และ อ.สุรชัย เสือสูงเนิน จากกลุ่มศิลปินเมืองละโว้ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2566 ในรูปแบบการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ

กิจกรรมอื่นๆ