การประชุม คกก.นโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 6/66

ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 6/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566

โดยมีวาระสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ การพิจารณาผลการดำเนินการสืบเนื่องจากมติคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม / การพิจารณาการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของมหาวิทยาลัย และการกำหนดจำนวนนักศึกษาขั้นต่ำในการรับเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

กิจกรรมอื่นๆ