มรท. ร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนแผนด้านการอุดมศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณเพ็ญนภา อรชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564 - 2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566 - 2570 ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566 - 2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ.2566 - 2570 และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนด้านอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ในกรอบที่กำหนด โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

กิจกรรมอื่นๆ