คณะ IT จัดกิจกรรมอบรมมารยาทไทย สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมมารยาทไทย สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมไทยและสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องมารยาทไทย มีกิริยามารยาที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาด้านบุคลิกภาพ เสริมสร้างความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเอง

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ และกิจกรรมอบรมมารยาทไทยให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจาก คณาจารย์ของโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ