สำนักวิทยบริการฯ จัดพิธีทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารบรรณราชนครินทร์) ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทยของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย และเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารปิ่นโตแด่พระสงฆ์ , พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

กิจกรรมอื่นๆ