การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/66

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2566 / การพิจารณาสรุปรายงานการเวียนแจ้งเสนอขอมติคณะกรรมการวิชาการ (ผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษาภาคปกติ 2/2565) / การพิจารณาการขออนุญาตเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล / การพิจารณาการขออนุญาตปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด / การพิจารณาขอประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

กิจกรรมอื่นๆ