คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมการใช้ทรัพยากรชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้ทรัพยากรชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่ร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพการใช้งานทรัพยากรชุมชน ตลอดจนเพื่อให้เกิดการพัฒนากลไกหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในพื้นที่ และเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชนในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้เหมาะกับการดำเนินเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, อ.กิตติวัลย์ ทองอร่าม ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคุณรังสรรค์ บุญมาแคน ประธานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลไม้ดัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ