มรท. จัดอบรมการออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ Outcome - Based Education (OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN - QA

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ Outcome - Based Education (OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN - QA ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องที่เข้ารับการอบรมกว่า 130 คน ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Backward Curriculum Design หรือการวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และการกำหนด Program Learning Outcomes หรือสิ่งที่หลักสูตรต้องการหรือคาดหวังให้บัณฑิตเป็น เมื่อเรียนครบตามโปรแกรมของหลักสูตร และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) และ รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 18 - 20 เมษายน 2566 ในรูปแบบการอภิปรายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยในวันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นการอภิปรายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร / เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome - Based Education (OBE) ขั้นตอนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ และเกณฑ์ AUN - QA / เรื่อง การระบุความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดผลการเรียนรู้ และเรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและการเขียนผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร

วันที่ 19 เมษายน 2566 เป็นการอภิปรายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง Bloom's cognitive taxonomy Mapping ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่หลักสูตรต้องการหรือคาดหวังให้บัณฑิตเป็น เมื่อเรียนครบตามโปรแกรมของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) กับเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอน ผล และการวัดประเมินผล / เรื่อง การออกแบบรายวิชา (Course) ที่ดี องค์ประกอบของรายวิชา กลยุทธ์การสอน และการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเรื่อง การออกแบบกระบวนวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน (Lesson Learning Outcomes : LLOs) 

ส่วนในวันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นการอภิปรายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การเชื่อมโยงรายวิชากับผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Mapping of Courses and Programme Lerning Outcomes) / เรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน (Lesson Learning Outcomes , LLOs) และเรื่อง การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายปี (Years Learning Outcomes, YLOs)

กิจกรรมอื่นๆ